ΟΡΟΙ & ΠΡΟϋΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ SKAG UN-COVER THE FUTURE

1. ΠΡΟΟΙΜΙΟ
1.1 Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Θ.Κ. ΣΚΑΓΙΑΣ Α.Β.Ε.Ε.», η οποία εδρεύει στο Κρυονέρι Αττικής, επί της οδού Κολοκοτρώνη αρ.4, με ΑΦΜ 094041393 της ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ (εφεξής καλούμενη η «Διοργανώτρια»), σε συνεργασία με την εταιρεία με την επωνυμία «TOMORROW ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ» με έδρα το Μαρούσι Αττικής, Βασιλίσσης Σοφίας, αριθμός 40, με Α.Φ.Μ. 801759942, Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου», (εφεξής καλούμενης η «Διαφημιστική») στο πλαίσιο προώθησης της ενέργειας «SKAG UN-COVER THE FUTURE» (εφεξής, «η Ενέργεια»), προκηρύσσει διαγωνισμό με την ομώνυμη ονομασία (εφεξής ο «Διαγωνισμός»), ο οποίος θα διενεργηθεί μέσω της ηλεκτρονικής σελίδας www.skaginspires.gr (εφεξής «η Ιστοσελίδα»).
1.2. Σκοπός του Διαγωνισμού είναι η ανάδειξη πέντε (5) ζωγραφιών η οποίες θα χρησιμοποιηθούν ως πηγή έμπνευσης από τον καλλιτέχνη Νίκο Σιδέρη για τη φιλοτέχνηση πέντε νέων εξωφύλλων για τα τετράδια του εμπορικού σήματος SKAG της Διοργανώτριας.

2. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
2.1. Δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό έχει κάθε ενδιαφερόμενο φυσικό πρόσωπο που είναι κάτοικος Ελλάδος, από 13 έως και 23 ετών (εφεξής «ο Συμμετέχων» και «οι Συμμετέχοντες»). Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των Όρων του Διαγωνισμού καθώς και των όρων χρήσης της Iστοσελίδας, που χρησιμοποιείται για τη συμμετοχή και την διενέργεια του Διαγωνισμού. Για ανηλίκους από 13 εώς 17 ετών, απαιτείται η συμπλήρωση της ηλεκτρονικής διεύθυνσης email του ασκούντος την επιμέλεια γονέα τους, ο οποίος θα ενημερωθεί μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από τη διεύθυνση skaginspires@gmail.com για συμμετοχή του ανήλικου στον Διαγωνισμό.

2.2. Απαγορεύεται η συμμετοχή στον Διαγωνισμό των εργαζομένων στη Διοργανώτρια και στη Διαφημιστική καθώς και των συγγενών αυτών α΄ και β΄ βαθμού και των συζύγων τους.
2.3. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο (internet) με δικά τους τεχνικά μέσα. H Διοργανώτρια ή/και η Διαφημιστική δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη εάν για λόγους πέρα από τον έλεγχό τους ή για λόγους ανωτέρας βίας (ενδεικτικά, προβλήματα ή τεχνικές δυσλειτουργίες τηλεφωνικών δικτύων ή γραμμών, online συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, server ή provider, εξαρτημάτων υπολογιστών, λογισμικού, μη αποστολή ή λήψη δεδομένων λόγω έλλειψης διαθέσιμου χώρου ή λόγω τεχνικών προβλημάτων ή συμφόρησης στο διαδίκτυο ή σε οποιοδήποτε διαδικτυακό τόπο ή λόγω συνδυασμού αυτών των γεγονότων, διακοπή σύνδεσης με το διαδίκτυο, καθώς και προσβολή από ιούς υπολογιστών, κακόβουλες ή παράνομες ενέργειες ή επεμβάσεις τρίτων, απατηλές ενέργειες) καθυστερήσει ή αποτύχει η αποστολή των καταχωρήσεων που γίνονται στα πλαίσια του Διαγωνισμού.
2.4. Για τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό δεν απαιτείται η αγορά οποιουδήποτε προϊόντος ή υπηρεσίας της Διοργανώτριας ή της Διαφημιστικής.
2.5. H Διοργανώτρια ή/και η Διαφημιστική έχουν το δικαίωμα να επαληθεύσουν την εγκυρότητα των συμμετοχών και να αποκλείσουν οποιονδήποτε Συμμετέχοντα επιχειρεί να παρέμβει παρανόμως στη διαδικασία συμμετοχής ή του οποίου η συμμετοχή δεν είναι σύμφωνη με τους παρόντες όρους. Επιπλέον η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει οποτεδήποτε τη συμμετοχή οποιουδήποτε Συμμετέχοντα στον Διαγωνισμό ή να του απαγορεύσει την περαιτέρω συμμετοχή, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, καθ’ οποιονδήποτε χρόνο, ακόμη και άνευ προειδοποιήσεως, εφ’ όσον κρίνει ότι η συμμετοχή του έρχεται σε αντίθεση με διατάξεις του νόμου ή γίνεται κακόπιστα ή καταχρηστικά ή αντίθετα προς την καλή πίστη ή τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη, την ελληνική νομοθεσία, γίνεται κατά τρόπο που αντιβαίνει το γράμμα και το πνεύμα του Διαγωνισμού, καταστρατηγεί ή επιχειρεί να καταστρατηγήσει καθ’ οποιονδήποτε τρόπο τους όρους του.
2.6. Αν διαπιστωθεί ότι οποιοσδήποτε Συμμετέχων ή χρήστης της Ιστοσελίδας παραβιάζει ή υπάρχουν υπόνοιες ότι επιχειρεί να παραβιάσει το δίκτυο, σύστημα ή λογισμικό αυτών, η συμμετοχή του στο Διαγωνισμό ακυρώνεται πάραυτα και η Διοργανώτρια ή/και η Διαφημιστική διατηρούν το δικαίωμα να αναφέρουν το ζήτημα στις αρμόδιες αρχές.

3. ΔΙΑΡΚΕΙΑ
3.1. Η διάρκεια του Διαγωνισμού ορίζεται από την 18/09/2023 και ώρα Ελλάδος 09.00 π.μ., («Έναρξη Διαγωνισμού») μέχρι και την 24/10/2023 και ώρα Ελλάδος 12.00 μ.μ.(«Λήξη Διαγωνισμού»). Συμμετοχές υποβαλλόμενες μετά την εν λόγω χρονική περίοδο δεν θα λαμβάνονται υπ’ όψη και θα αποκλείονται από τον Διαγωνισμό.
3.2. Η Διοργανώτρια ή/και η Διαφημιστική διατηρούν το δικαίωμα να τροποποιήσουν ή/και να ανακαλέσουν τον Διαγωνισμό, να μεταβάλουν τις ημερομηνίες διεξαγωγής του ή και οποιονδήποτε άλλο όρο του ή να παρατείνουν ή να περιορίσουν τη χρονική διάρκεια του Διαγωνισμού με προηγούμενη ανακοίνωση στην Ιστοσελίδα, με ημερομηνία ισχύος της ως άνω τροποποίησης ή/και ανακλήσεως κ.λπ. την ημερομηνία της σχετικής γνωστοποίησης. Η Διοργανώτρια μπορεί επίσης να διακόψει ή να ακυρώσει τον Διαγωνισμό χωρίς ειδοποίηση για λόγους δημοσίου συμφέροντος ή ανωτέρας βίας. Στις περιπτώσεις αυτές η Διοργανώτρια ή/και η Διαφημιστική ουδεμία ευθύνη φέρουν έναντι των Συμμετεχόντων ή/και οποιουδήποτε τρίτου. Σε περίπτωση, δε, ματαίωσης του Διαγωνισμού οι Συμμετέχοντες δεν αποκτούν οποιοδήποτε δικαίωμα, απαίτηση και αξίωση κατά της Διοργανώτριας ή/και της Διαφημιστικής, ούτε νομιμοποιούνται να ζητήσουν τη συνέχιση του Διαγωνισμού ή οποιαδήποτε αποζημίωση λόγω οποιασδήποτε μεταβολής όρων αυτού.

4. ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
4.1. Με την επιφύλαξη των όσων ορίζονται στον όρο 2 του παρόντος, κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού, οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος μπορεί να συμμετάσχει στο Διαγωνισμό, ακολουθώντας τα βήματα της διαδικασίας που περιγράφεται κατωτέρω :
• Ο χρήστης επισκέπτεται την Ιστοσελίδα
• Συμπληρώνει τα στοιχεία που ζητούνται στη φόρμα συμμετοχής (όνομα, επώνυμο, διεύθυνση email, ημερομηνία γέννησης, πόλη κατοικίας, τηλέφωνο, διεύθυνση email γονέα για ανήλικους συμμετέχοντες και προαιρετικά τον κωδικό αφίσας)
• Στο αντίστοιχο πεδίο, που βρίσκεται στην Ιστοσελίδα δηλώνει ότι συμφωνεί και αποδέχεται τους παρόντες όρους και την πολιτική cookies και προστασίας προσωπικών δεδομένων.
• Επισυνάπτει μία ζωγραφιά (σε μορφή αρχείου jpg, μεγέθους έως 10 MB)
Με την αποδοχή των παρόντων όρων , ο Συμμετέχων δηλώνει ότι η ζωγραφιά που ανεβάζει α. είναι δική τους δημιουργία (και όχι τρίτου προσώπου), β) αν επιθυμεί επιτρέπει τη δημοσίευσή της στην ενότητα ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ της Ιστοσελίδας με αναφορά της ηλικίας και του ονοματεπώνυμού του.
4.2. Κάθε συμμετοχή που ολοκληρώνεται με την επισύναψη της ζωγραφιάς του Συμμετέχοντος θα ελέγχεται από τη Διαφημιστική πριν δημοσιευτεί στην ενότητα ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ της Ιστοσελίδας. Οι ζωγραφιές που δεν κριθούν κόσμιες (πχ. Με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο) ή που κριθούν μη πρωτότυπες (πχ. χρήση εικόνας άλλου καλλιτέχνη) δεν θα δημοσιεύονται και θα θεωρούνται μη έγκυρες, χωρίς ενημέρωση ή οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των Συμμετεχόντων.

5. ΔΩΡΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Οι πέντε (5) Νικητές θα κερδίσουν από ένα iPad, γραφίδα, συνδρομή στο app ProCreate καθώς και από ένα giftbox με προϊόντα SKAG (στο εξής «το Έπαθλο»).

6. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΝΙΚΗΤΩΝ
6.1. Η Διοργανώτρια ή/και η Διαφημιστική θα συγκροτήσουν κριτική επιτροπή με επικεφαλής τον καλλιτέχνη Νίκο Σιδέρη και μέλη της Διοργανώτριας και της Διαφημιστικής. Η κριτική επιτροπή έως την 31/10 θα επιλέξει πέντε (5) ζωγραφιές Συμμετεχόντων που θα αναδειχθούν Νικητές του Διαγωνισμού και τρεις (3) ζωγραφιές επιλαχόντων. Η αρχική επιλογή και αξιολόγηση θα γίνει κατά απόλυτη διακριτική ευχέρεια και ανέλεγκτη κρίση της κριτικής επιτροπής που έχει συγκροτήσει η Διοργανώτρια ή/και η Διαφημιστική.
6.2. Στην κρίση της κριτικής επιτροπής για την ανάδειξη Νικητών και επιλαχόντων θα υποβληθεί το σύνολο των «έγκυρων συμμετοχών». Έγκυρες θεωρούνται οι συμμετοχές που έχουν λάβει χώρα εντός της Διάρκειας του Διαγωνισμού και στις οποίες οι διαγωνιζόμενοι έχουν τηρήσει τη διαδικασία συμμετοχής που περιγράφεται ανωτέρω, καθώς και το σύνολο των επιμέρους όρων του παρόντος, τους οποίους αναγιγνώσκουν και αποδέχονται ανεπιφύλακτα με τη συμμετοχή τους στον Διαγωνισμό. Η Διοργανώτρια και η Διαφημιστική δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση λάθους ή ελλιπούς καταχώρισης στοιχείων ή ελλιπών συμμετοχών.
6.3. Σε κάθε περίπτωση η Διοργανώτρια και η Διαφημιστική, με δεδομένη την αντικειμενικά τεχνική αδυναμία να γνωρίζουν εκ των προτέρων την ακριβή ηλικία του κάθε Συμμετέχοντα δεν φέρουν την παραμικρή ευθύνη έναντι οποιουδήποτε προσώπου (ενδεικτικά αναφερομένων εν προκειμένω του εκάστοτε Συμμετέχοντα, τυχόν οποιουδήποτε προσώπου ασκεί την επιμέλειά τους, ή οποιουδήποτε άλλου) για την αλήθεια και την ακρίβεια των ανωτέρω.
6.4. Διευκρινίζεται ότι όλες οι σχετικές με τον Διαγωνισμό ημερομηνίες και ώρες δύνανται να μεταβάλλονται αντιστοίχως με σχετική ανακοίνωση της Διοργανώτριας ή/και της Διαφημιστικής στην Ιστοσελίδα του διαγωνισμού (www.skaginspires.gr) ή στην επίσημη σελίδα της Διοργανώτριας (www.skag.gr)

7. ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΕΠΑΘΛΟΥ
7.1. Οι Νικητές θα ενημερώνονται από τη Διαφημιστική είτε τηλεφωνικά είτε μέσω μηνύματος στη διεύθυνση email που θα δηλώσουν κατά τη συμπλήρωση της φόρμας συμμετοχής τους στον Διαγωνισμό για την επιβεβαίωση αποδοχής του Επάθλου καθώς και τη διαδικασία αποστολής της δήλωσης αποδοχής προϋποθέσεων συμμετοχής στην Ενέργεια και παραλαβής του Επάθλου.
7.2. Κάθε Νικητής του Διαγωνισμού θα πρέπει εντός τριών (3) ημερών από την επικοινωνία του με τη Διαφημιστική να δηλώσει την αποδοχή του Επάθλου, σύμφωνα με την διαδικασία που προβλέπεται στον παρόντα όρο. Σε περίπτωση που η Διαφημιστική δεν λάβει τη σχετική επιβεβαίωση, θα ενημερώνεται με τον ίδιο τρόπο ο επόμενος κατά σειρά επιλαχών κ.ο.κ. Σε περίπτωση που ο Νικητής, για οποιονδήποτε λόγο δεν παραλάβει το Έπαθλο, όπως ιδίως εάν ακυρωθεί η συμμετοχή του, σύμφωνα με τους όρους του Διαγωνισμού ή δεν εντοπισθεί παρά τις εύλογες προσπάθειες της Διοργανώτριας ή/και της Διαφημιστικής εντός επτά (7) εργάσιμων ημερών, η Διοργανώτρια ή/και η Διαφημιστική διατηρεί το δικαίωμα να τον κηρύξει έκπτωτο και να διαθέσει το Έπαθλο στον επιλαχόντα.
7.3. Διευκρινίζεται ότι η παραλαβή οποιουδήποτε Επάθλου από τον Νικητή ή τους γονείς/κηδεμόνες των Νικητών (εφόσον οι τελευταίοι είναι ανήλικοι) τελεί επιπροσθέτως υπό την αναβλητική αίρεση της προσκομιδής και επίδειξης στη Διαφημιστική Εταιρεία, από τον εν λόγω Νικητή των στοιχείων που αναφέρονται στον παρόντα όρο (επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου δημόσιου εγγράφου που αποδεικνύει την ταυτοπροσωπία του καθώς και την ηλικία του, ως επίσης και της σχετικής επιβεβαίωσης συναίνεσης του ασκούντος την επιμέλεια του, αν ο Νικητής είναι ηλικίας από 13 – 17), και της αποδοχής και αποστολής στη Διοργανώτρια ή/και στη Διαφημιστική της δήλωσης αποδοχής συμμετοχής στην Ενέργεια αναφορικά με τη μεταβίβαση των δικαιωμάτων χρήσης του πνευματικού του δημιουργήματος, σε αντίθετη δε περίπτωση το σχετικό Έπαθλο δεν θα αποδίδεται και ο Νικητής θα κηρύσσεται έκπτωτος. Προς αποφυγή οποιασδήποτε αμφισβήτησης, κανείς Συμμετέχων δεν θεωρείται ούτε και νομιμοποιείται ως οριστικός νικητής σύμφωνα με τους παρόντες όρους, παρά μόνον εφόσον έχει ολοκληρωθεί η παράδοση προς αυτόν του Επάθλου σύμφωνα με τα εδώ οριζόμενα. Τυχόν πρότερη δημοσίευση αποτελέσματος Διαγωνισμού στην Ιστοσελίδα του Διαγωνισμού δεν καθιστά το αποτέλεσμα οριστικό ούτε και θεμελιώνει οποιαδήποτε αξίωση του προσώπου αυτού.
7.4. Η Διοργανώτρια ή/και η Διαφημιστική κατά την επικοινωνία με τους Νικητές μπορεί να ζητά οποιαδήποτε επιπλέον στοιχεία κρίνει απαραίτητα για την πιστοποίηση της ταυτότητας του Νικητή – τελικού αποδέκτη του Επάθλου. Οι ζωγραφιές των Nικητών αλλά και τα τελικά εικαστικά που θα δημιουργήσει ο Νίκος Σιδέρης θα δημοσιευτούν σε ξεχωριστή ενότητα στην Ιστοσελίδα, με τίτλο ΝΙΚΗΤΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με αναφορά της ηλικίας και του ονοματεπώνυμού τους.
7.5. Η Διοργανώτρια ή/και η Διαφημιστική δεν φέρουν καμία ευθύνη ποινική ή αστική προς τους Νικητές, για οποιαδήποτε βλάβη/ φθορά/ ατύχημα προκληθεί σε αυτούς άμεσα ή έμμεσα μετά την αποστολή/ παράδοση του Επάθλου και κατά τη χρήση του. Το Έπαθλο, που θα παραδοθεί κατά τους παρόντες όρους παρέχεται με αιτία τον Διαγωνισμό, αποκλειόμενης της εφαρμογής των διατάξεων περί ευθύνης του πωλητή ή άλλων διατάξεων που θεμελιώνουν ευθύνη αναφορικά με πραγματικά ελαττώματα, συμφωνημένες ιδιότητες, κ.λ.π., έναντι της Διοργανώτριας ή/και της Διαφημιστικής. Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη της Διοργανώτριας ή/και της Διαφημιστικής περιορίζεται σε τυχόν πράξεις ή παραλείψεις της από δόλο ή βαρεία αμέλεια τελούμενες και δεν εκτείνεται σε τυχηρά ή γεγονότα ανωτέρας βίας.
7.6. Ο Νικητής του Διαγωνισμού ή οι γονείς/κηδεμόνες των Νικητών (εφόσον οι τελευταίοι είναι ανήλικοι) δεν έχει δικαίωμα να ορίσει υποκατάστατο πρόσωπο για την παραλαβή του Επάθλου ούτε και να ζητήσει την ανταλλαγή του με χρήματα ή άλλα αντικαταστατά πράγματα. Το Έπαθλο είναι προσωπικό, δεν μεταβιβάζεται και δεν ανταλλάσσεται ούτε είναι δυνατό να ζητηθεί η αντικατάστασή του με άλλα δώρα.
7.7. Το Έπαθλο θα σταλεί μέσω courier από τη Διοργανώτρια στη διεύθυνση που θα έχουν δηλώσει οι Νικητές κατά την ενημέρωση τους από τη Διαφημιστική το αργότερο εντός τριάντα (30) εργάσιμων ημερών από την ημέρα της επικοινωνίας με τη Διαφημιστική, αφού προηγουμένως έχουν υπογράψει και αποστείλει στη Διαφημιστική τη δήλωση αποδοχής προϋποθέσεων συμμετοχής στην Ενέργεια. Σε περίπτωση κατά την οποία η Διοργανώτρια (ή ο συνεργάτης αυτής) δεν καταφέρει να παραδώσει για οποιονδήποτε λόγο σε Νικητή το Έπαθλο ή κάποιος Νικητής αρνηθεί το Έπαθλο ή η Διοργανώτρια αποφασίσει την ακύρωση της συμμετοχής του εν λόγω Νικητή βάσει των παρόντων όρων, το Έπαθλο χάνεται οριστικά και κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας ή/και της Διαφημιστικής παύει να υφίσταται και οι ανωτέρω εταιρείες δεν θα υπέχουν οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των Νικητών.

8. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
8.1. Η Διοργανώτρια και η Διαφημιστική, στο πλαίσιο της παρούσας ενέργειας, συλλέγουν από τους Συμμετέχοντες, και μόνο υπό την προϋπόθεση ότι οι τελευταίοι θα έχουν αποδεχτεί τους παρόντες όρους, τα εξής στοιχεία :
α. Κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού, για τον σκοπό διενέργειας αυτού, ανάδειξης των Νικητών, επικοινωνίας με τους Νικητές και απόδοσης του Επάθλου, συλλέγονται και γίνονται αντικείμενο επεξεργασίας το όνομα, το επώνυμο, το email, η διεύθυνση (οδός, αριθμός, πόλη, τ.κ.) και το τηλέφωνο των Συμμετεχόντων.
β. Για τον σκοπό ανακοίνωσης των Νικητών στην Ιστοσελίδα, συλλέγεται και γίνεται αντικείμενο επεξεργασίας το ονοματεπώνυμο και η ηλικία των Νικητών.
8.2. Με τη συμμετοχή τους στον Διαγωνισμό, οι Συμμετέχοντες παρέχουν τη ρητή και ανεπιφύλακτη συναίνεσή τους στην κατά τα ανωτέρω συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων από τη Διοργανώτρια και τη Διαφημιστική με αποκλειστικό σκοπό τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού, την ανάδειξη και ανακοίνωση των Νικητών και την απόδοση του Επάθλου σε αυτούς. Επίσης, ακολούθως της συμμετοχής τους, οι Νικητές παραχωρούν στη Διοργανώτρια και στη Διαφημιστική το δικαίωμα δημοσίευσης και χρήσης του περιεχομένου που οι Nικητές έχουν δημοσιεύσει στην Ιστοσελίδα, σε οποιοδήποτε μέσο και με οποιοδήποτε τρόπο κρίνουν κατάλληλο για την προώθηση της ενέργειας «SKAG UN-COVER THE FUTURE) χωρίς άλλη αμοιβή εκτός από αυτή του Επάθλου και παρέχουν τη συγκατάθεσή τους στη Διοργανώτρια και στη Διαφημιστική για την προβολή του Διαγωνισμού και των αποτελεσμάτων του μέσω του ηλεκτρονικού τύπου και του διαδικτύου. Η Διοργανώτρια επιφυλάσσεται να δημοσιεύσει οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού και τη διαφημιστική εκμετάλλευση κάθε σχετικού γεγονότος, χωρίς την υποχρέωση πρότερης ενημέρωσης ή καταβολής αποζημίωσης.
8.3. Η Διοργανώτρια και η Διαφημιστική θα τηρήσουν προσωρινό αρχείο όλων των υπό (α) και (β) ανωτέρω προσωπικών δεδομένων για τις ανάγκες διεξαγωγής του Διαγωνισμού, απόδοσης του Eπάθλου στους δικαιούμενους να το λάβουν και ανακοίνωσης των Νικητών, και τα καταστρέφουν οριστικά μετά την απόδοση του Επάθλου και σε κάθε περίπτωση ένα (1) έτος μετά τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού, εκτός αν η τήρησή τους δικαιολογείται ή Επιβάλλεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Ρητώς αναφέρεται ότι εξαιρούνται από τα ως άνω τα προσωπικά στοιχεία ανηλίκων που έχουν συμμετάσχει στον διαγωνισμό, τα οποία δεν θα διατηρηθούν από την Διοργανώτρια ή την Διαφημιστική, αλλά θα καταστραφούν πάραυτα μετά την ανάδειξη των νικητών. Τόσο όμως η διοργανώτρια όσο και η Διαφημιστική μπορούν να διατηρήσουν σε αρχείο – κατά τα ως άνω – τα προσωπικά στοιχεία του συναινέσαντος γονέα του ανηλίκου που ο ίδιος συμπλήρωσε στη φόρμα αποδοχής δώρων στον διαγωνισμό.
8.4. Σε περίπτωση που σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κάποιος εκ των Συμμετεχόντων επιθυμεί να ασκήσει τα δικαιώματα που απορρέουν από τα άρθρα 12 επ. έως και 22 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679, δηλαδή το δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας, εναντίωσης, δικαιούται να το κάνει οποτεδήποτε και χωρίς καμία επιβάρυνση, απευθυνόμενος είτε στην Διοργανώτρια είτε στην διαφημιστική, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση skaginspires@gmail.com.
8.5. Υπεύθυνη για την επεξεργασία των δεδομένων είναι η Διοργανώτρια ενώ η επεξεργασία των δεδομένων για τις ανάγκες διεξαγωγής του Διαγωνισμού, ενημέρωσης των Νικητών και αποστολής του Επάθλου θα γίνει από τη Διαφημιστική ή/και την Διοργανώτρια.
8.6. Η Διοργανώτρια και η Διαφημιστική θα λάβουν όλα τα απαραίτητα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, ώστε η ανωτέρω επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των Συμμετεχόντων στον Διαγωνισμό να λάβει χώρα με απόλυτη ασφάλεια. Εντούτοις οι Συμμετέχοντες αναγνωρίζουν ότι η αποστολή πληροφοριών μέσω του διαδικτύου παρουσιάζει εγγενή προβλήματα ασφάλειας και κατά συνέπεια δεν δύνανται η Διοργανώτρια και η Διαφημιστική να εγγυηθούν την απόλυτη ασφάλεια των δεδομένων που διακινούνται μέσω αυτού.
8.7. Η Διοργανώτρια και η Διαφημιστική δεν μοιράζονται τα δεδομένα των Συμμετεχόντων ή/και Νικητών με κανέναν τρίτο, με εξαίρεση την εταιρεία courier, αποκλειστικά για τον σκοπό της παράδοσης του Επάθλου και εφόσον οι Νικητές έχουν προηγουμένως ειδοποιηθεί, ως ανωτέρω προβλέπεται.

9. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
9.1. Οι Συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις, εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της Διοργανώτριας ή/και της Διαφημιστικής.
9.2. Όλοι οι Συμμετέχοντες αναγνωρίζουν, δηλώνουν και αποδέχονται ρητώς και ανεπιφύλακτα ότι: (α) Τα προσωπικά τους στοιχεία σε αυτόν τον Διαγωνισμό δεν μπορούν να ανήκουν σε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, αλλά στους ίδιους (β) Είναι έως 23 ετών και σε περίπτωση που δεν είναι ενήλικες, ότι έχουν την πλήρη και ανεπιφύλακτη συγκατάθεση των ασκούντων την επιμέλειά τους (την επιβεβαίωση της οποίας η Διοργανώτρια ή/και η Διαφημιστική δικαιούται να ζητά με κάθε πρόσφορο μέσο και διατύπωση ανά πάσα χρονική στιγμή), (γ) Η προσωπικότητά τους δεν προσβάλλεται ούτε μειώνεται καθ’ οποιονδήποτε τρόπο από την συμμετοχή τους στην εν λόγω προωθητική ενέργεια της Διοργανώτριας (δ) Δεν προσβάλλουν προσωπικά δεδομένα ή το δικαίωμα της προσωπικότητας οποιουδήποτε τρίτου (ε) Δεν προσβάλλουν δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας οποιουδήποτε τρίτου
9.3. Οι παρόντες όροι διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Αποκλειστικά αρμόδια για κάθε διαφωνία ή διαφορά σχετικά με τους παρόντες όρους και τον ∆ιαγωνισμό είναι τα δικαστήρια της Αθήνας. Οι παρόντες είναι οι πλήρεις όροι του ∆ιαγωνισμού, όπως έχουν δημοσιευτεί στον διαδικτυακό τόπο www.skaginspires.gr.
9.4. Η συμμετοχή στον ∆ιαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται τη ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των όρων του παρόντος. Αν κάποιος δεν αποδέχεται τους παρόντες όρους, δεν θα πρέπει να συμμετέχει στον Διαγωνισμό.